महालक्ष्मी की स्तुति Mahalakshmi...

महालक्ष्मी की स्तुति Mahalakshmi...

श्री महालक्ष्मी की स्तुति

महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते त्वं विष्णु प्रिये ।

शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुःख भंजनि । १।

भैया प्राप्ति निमित्ताय महालक्ष्मी नमाम्यहम।

पतितो द्धारीणि देवी नमाम्यहं पुनः पुनः । २।

वेदांस्त्वा संस्तुवन्ति ही शास्त्राणि चं मुर्हमुः ।

देवांस्त्वां प्रणमन्तिही लक्ष्मीदेवी नमोऽस्तुते । ३।

नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते भवभंजनी ।

भुक्तिमुक्ति न लभ्यते महादेवी त्वयि कृपा बिना।४।

सुख सौभाग्य न प्राप्नोति पत्र लक्ष्मी न विधते ।

न तत्फलं समाप्नोति महालक्ष्मी नमाम्यहम । ५।

देहि सौभाग्यमारोग्यं देहिमे परमं सुखम्

नमस्ते आद्यशक्ति त्वं नमस्ते भीड़भंजनी । ६।

विधेहि देवी कल्याणं विधेहि परमां श्रियम

विधावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मवन्तं जनं कुरू । ७।

अचिन्त्य रूप-चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी ।

नमस्ते महामाया सर्व सुख प्रदायिनी।

नमात्यंह महालक्ष्मी नमाम्यहम सुरेश्रवरी ।

नमात्यहं जगद्धात्री नमाम्यंह परमेश्वरी।।

 

नमात्यंह महालक्ष्मी नमाम्यहम सुरेश्रवरी । नमात्यहं जगद्धात्री नमाम्यंह परमेश्वरी।।(9Post a Comment

0 Comments